I/O priestor a periférne obvody

Periférne obvody v PP 01 obsadzujú I/O adresy (porty) 0C0h až 0FFh. Všetky ostatné sú voľné pre užívateľa cez I41 zbernicu.


Systémový (služobný) PIO

Systémová 8255 sa používa pre riadenie zobrazovania, obsluhu klávesnice, riadenie akustického výstupu a obsluhu niektorých zdrojov prerušení.

Port Smer Popis
0C0h I/O port PA: rolovanie obrazovky, resp. číslo prvého zobrazovaného mikroriadku (zapísanú hodnotu možno prečítať)
0C1h I port PB: čítanie stavu vybraného stĺpca klávesnice
0C2h O port PC:
PC7 - nepoužité (systém nastavuje na 1)
PC6 - 0/1 = zakázanie/povolenie INT1 (CT1 8253); zakázanie zároveň zruší predchádzajúcu (čakajúcu) žiadosť o prerušenie
PC5 - 0/1 = zakázanie/povolenie INT0 a INT3 (tlačidlá); zakázanie zároveň zruší predchádzajúcu (čakajúcu) žiadosť o prerušenie
PC4 - 0/1 = povolenie/blokovanie akustického výstupu
PC3-PC0 - výber stĺpca klávesnice alebo hlasitostná úroveň akustického výstupu
0C3h O CWR: riadiaci port PIO 8255 - systém inicializuje 8255 hodnotou 82h

Paralelný medzistyk

Paralelný interfejs postavený na PIO 8255. Kvôli spôsobu zapojenia pridružených oddeľovacích a budiacich obvodov môže pracovať iba v móde 0. Zapojenie je navrhnuté tak, že umožňuje pracovať ako rozhranie IMS-2, IRPR alebo CENTRONICS. Na paralelný port sa pripája aj Joystick a zvukový interfejs MUSE.

Port Smer Popis
0C4h I/O port PA: dátový port - údaj je invertovaný; je dôležité, aby bol správne nastavený aj smer budiča (PC4)
0C5h I port PB:
PB7-PB5 - invertované vstupy so Schmidtom a ošetrené odporovými deličmi 3k0/6k2; prepojené s výstupmi PC7-PC5
PB4 - invertovaný vstup so Schmidtom a ošetrený odporovým deličom 3k0/6k2
PB3-PB2 - invertované vstupy so Schmidtom a ošetrené odporovými deličmi 3k0/6k2; prepojené s výstupmi PC3-PC2
PB1-PB0 - priame vstupy bez úprav
0C6h O port PC:
PC7-PC5 - invertované výstupy s otvoreným kolektorom a ošetrené odporovými deličmi 3k0/6k2; prepojené so vstupmi PB7-PB5
PC4 - výstup určujúci smer buduča na porte PA; 0/1 = výstup/vstup
PC3-PC2 - invertované výstupy s otvoreným kolektorom a ošetrené odporovými deličmi 3k0/6k2; prepojené so vstupmi PB3-PB2
PC1-PC0 - invertované výstupy s otvoreným kolektorom a ošetrené odporovými deličmi 3k0/6k2
0C7h O CWR: riadiaci port 8255 - systém inicializuje hodnotou 92h (pre vstup) alebo 82h (pre výstup)

Význam jednotlivých signálov pre príslušné rozhrania

Konektor Signál IRPR CENTRONICS IMS-2
K3 (FRB-F48) K4 (Cannon-M25)
23 5 C0O/ /SO /STB REN
24 10 C1O/ /SC   IFC
26 6 BC2/     EOI
25 7 BC3/     DAV
28 9 BC5/     NDAC
29 8 BC6/     NRFD
30 12 BC7/ /AO   ATN
18 11 B4I/ /AC BUSY SRQ
14   B0I      
12   B1I      
36   C4O      
43 1 DAT0/ /D0 DATA1 DIO1
44 2 DAT1/ /D1 DATA2 DIO2
47 3 DAT2/ /D2 DATA3 DIO3
48 4 DAT3/ /D3 DATA4 DIO4
46 14 DAT4/ /D4 DATA5 DIO5
45 15 DAT5/ /D5 DATA6 DIO6
42 16 DAT6/ /D6 DATA7 DIO7
41 17 DAT7/ /D7 DATA8 DIO8
37, 38 13, 18 - 25 GND GND GND GND
31, 32, 39, 40   +5V      

Sériový medzistyk

Sériový interfejs postavený na USART 8251. Zapojenie umožňuje pracovať ako jeden zo štyroch medzistykov: MGF, TTL, IRPS (LINKA 20mA) alebo V24.

Port Smer Popis
0C8h (0CAh) I/O dátový register
0C9h (0CBh) I/O stavový/riadiaci register

Jednotlivé medzistyky sa volia pomocou výstupných signálov RTS a DTR USARTu programovo.

  MGF TTL IRPS V24
bity riadiaceho slova RTS 1 0 1 0
DTR 1 1 0 0
vývody obvodu USART 8251 /RTS 0 1 0 1
/DTR 0 0 1 1

MGF je vyvedený na konektor K1, V24 a IRPS sú vyvedené na konektor K6 a signály TTL medzistyku sú na konektore K3. Ak konektor K6 nie je 7 pinový DIN, tak na ňom chýba IRPS.

K1 MGF
1 výstup
2 GND
3 vstup
K6 V24 (1 až 3) a IRPS (4 až 7)
1 RxD (104)
2 GND (102)
3 TxD (103)
4 RxD-
5 RxD+
6 TxD+
7 TxD-
K3 (FRB-F48) TTL
7 CLK TTL IN
8 CLK TTL OUT
9 DATA TTL IN
10 DATA TTL OUT

Register farby

Register farby (port 0CCh (0CDh, 0CEh, 0CFh)) slúži na nastavenie jedného z dvoch režimov zápisu do VideoRAM. V prvom režime sa zapisuje osobitne do jednotlivých bitplanov VideoRAM. V druhom režime sa zapisuje iba do bitplanu G a pre jednotkové bity zapisovanej hodnoty sa vyfarbia príslušné pixely zvolenou farbou. Zapísanú hodnotu nie je možné čítať.

hodnota zapisovaná na port Význam
7 6 5 4 3 2 1 0
x x x x 0 x x x Režim osobitného zápisu do jednotlivých bitplanov
x x x x 1 C C C Režim zápisu iba do bitplanu G, kde CCC je farba:
000 - čierna
001 - červená
010 - zelená
011 - žltá
100 - modrá
101 - fialová
110 - bledomodrá
111 - biela

Programovateľný časovač

Programovateľný časovač je reprezentovaný obvodom PIT 8253 (КР580ВИ53). Všetky signály časovača 0 (CLK0, OUT0, GATE0) sú vyvedené na konektor K3. Časovač 1 má na konektor K3 vyvedený iba hodinový vstup CLK1. Jeho výstup OUT1 je cez D-klopný obvod pripojený na prerušovaciu linku INT1/. Časovač 2 generuje hodiny pre sériovú linku - výstup OUT2 a na vstup CLK2 sú pripojené systémové hodiny Φ2TTL - 2 MHz.

Port Smer Popis
0D0h I/O Časovač 0
0D1h I/O Časovač 1
0D2h I/O Časovač 2
0D3h O riadiaci register
  K3 (FRB-F48)
1 2MHz
2 CLK1
3 CLK0
4 OUT0
5 GATE0

Radič prerušení

Radič prerušení MH3214 (port 0D4h (0D5h, 0D6h, 0D7h)) umožňuje pripojiť 8 zdrojov prerušení. Na interné periférne obvody sú pripojené iba niektoré z nich. Všetky sú však vyvedené na konektor K2 a ich stav je indikovaný LED diódami na klávesnici. Prerušenie INT5/ je vyvedené aj na konektor K3.

Prerušovacia
úroveň
Význam K2 (FRB-F62) K3 (FRB-F48)
INT 0 Tlačidlo INT0 na klávsnici 34  
INT 1 Časovač 1 33  
INT 2 Užívateľské prerušenie 32  
INT 3 Tlačidlo INT3 na klávsnici 31  
INT 4 Užívateľské prerušenie 30  
INT 5 Užívateľské prerušenie 29 6
INT 6 Signál RxRDY USART 8251 28  
INT 7 Signál TxRDY USART 8251 27  

Zápisom na port radiča prerušenia možno určiť počet povolených úrovní prerušenia a maskovať niektoré signály prerušovacích úrovní. Zapísanú hodnotu nie je možné čítať.

Bit Význam
7 0/1 - zakázanie/povolenie žiadosti o prerušenie od signálu TxRDY USART 8251 (prerušovacia úroveň INT 7)
6 0/1 - zakázanie/povolenie žiadosti o prerušenie od signálu RxRDY USART 8251 (prerušovacia úroveň INT 6)
5 0/1 - zakázanie/povolenie žiadosti o prerušenie prerušovacej úrovne INT 4)
4 0/1 - zakázanie/povolenie žiadosti o prerušenie prerušovacej úrovne INT 2)
3 0 - počet povolených úrovní prerušenia je daný bitmi [2:0]
1 - všetkých 8 úrovní prerušenia (INT 0INT 7) je povolených (na bitoch [2:0] nezáleží)
[2:0] 000 - žiadna úroveň prerušenia nie je povelená
001 - iba prvá úroveň INT 0 prerušenia je povolená
...
111 - 7 úrovní prerušenia (INT 0INT 6) je povolených

Prerušovacie úrovne INT 0, INT 1 a INT 3 možno individuálne zakázať/povoliť na Systémovom PIO.